ජූලි 14, 2024
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

  2016 .04.26 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  ඊයේ (19) දියේ රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2016-04-06 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2016.03.30 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

   2016.03.23 වැනි දින රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය රස්වීමේදී ගනු ලැබූ තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2016-03-16 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2016.03.02 වැනි දින පැවැත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2016.02.23 වැනි දින රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016-02-10 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන පරිදි වේ.

   

  2016.02.03 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2016-1-27

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2015-01-20

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2016-ජනවාරි 13

  2016 -01-06 දින පැවැත් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

  අද (2015-12-23)  දින පැවත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015ග12.16 වැනි දින පැවත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ් දී එළැඹුණු තිරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015 .12.09 වැනි දින පැවැත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015 -12-02 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya