ජූනි 17, 2024
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

  අමාත්‍ය මණඩල තීරණ  - 2024.06.11

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2024.05.28

  අමාත්‍ය මණඩල තීරණ - 2024.05.13

  2024.05.06 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

  Cabinet Decision on 06.05.2024 page 00011Cabinet Decision on 06.05.2024 page 00021

   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2024.04.29

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2024.04.25

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2024.04.02

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2024.03.26

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2024.03.11

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2024.03.04

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2024.02.26

  Cabinet Decision on 26.02.2024 page 00011

   

  Cabinet Decision on 26.02.2024 page 00021්‍්‍්‍Cabinet Decision on 26.02.2024 page 00031

  Cabinet Decision on 26.02.2024 page 00041

  Cabinet Decision on 26.02.2024 page 00051

   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2024.02.19

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2024.02.12

  Cabient Decision on 12.02.2024 1 page 0001

  Cabient Decision on 12.02.2024 1 page 0002

   

  Cabient Decision on 12.02.2024 1 page 0003

  Cabient Decision on 12.02.2024 1 page 0004

   

  Cabient Decision on 12.02.2024 1 page 0005

  Cabient Decision on 12.02.2024 1 page 0006

   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2024.02.04

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2024.01.24

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2024.01.08

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-12-19

   

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya