මාර්තු 30, 2020
tami eng youtube  twitter facebook

  කැබිනට් තීරණ

  කැබිනට් තීරණ - 2019.09.24

  සැප්තැම්බර් 24, 2019

  කැබිනට් තීරණ - 2019.09.24

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-9-17

  සැප්තැම්බර් 18, 2019

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-9-10

  සැප්තැම්බර් 11, 2019

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-9-10

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-9-3

  සැප්තැම්බර් 04, 2019

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-9-3

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-8-27

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-8-20

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-8-13

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2019-8- 06

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-7-30

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-7-23

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-07-19

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-07-07

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2019-7-2

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2019-6-25

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 18-6-2019

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2019-6-4

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-5-28

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-5-21

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya