මාර්තු 24, 2023
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-25-10-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-17-10-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-10-10

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-10-03

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 22-09-2022

  සැප්තැම්බර් 23, 2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 22-09-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-09-12

  සැප්තැම්බර් 13, 2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-09-12

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-09-05

  සැප්තැම්බර් 06, 2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-09-05

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-08-22

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-08-08

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 01-08-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-07-04

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-27-06-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-06-20

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-13-06-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-06-06

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-05-30

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 23-05-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 02-05-2022

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya