අගෝස්තු 09, 2022
tami eng youtube  twitter facebook

  කැබිනට් තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-30-11-2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2020-11-16

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තිරණ-2020-11-09

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2020-11-02

  අමාත්‍යමණ්ඩල තීරණ- 26-10 -2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 19-10-2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-10-12

   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-10-05

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-09-28

  සැප්තැම්බර් 29, 2020

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-09-28

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 21-09-2020

  සැප්තැම්බර් 22, 2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 21-09-2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-16-09-2020

  සැප්තැම්බර් 17, 2020

   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-16-09-2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-09-09

  සැප්තැම්බර් 10, 2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-09-09

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-9-02

  සැප්තැම්බර් 03, 2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-9-02

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-08-26

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020- 07- 22

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 15-07-2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2020- 07-08

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-07-02

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya