අප්‍රේල් 18, 2024
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-10-12

   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-10-05

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-09-28

  සැප්තැම්බර් 29, 2020

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-09-28

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 21-09-2020

  සැප්තැම්බර් 22, 2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 21-09-2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-16-09-2020

  සැප්තැම්බර් 17, 2020

   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-16-09-2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-09-09

  සැප්තැම්බර් 10, 2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-09-09

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-9-02

  සැප්තැම්බර් 03, 2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-9-02

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-08-26

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020- 07- 22

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 15-07-2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2020- 07-08

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-07-02

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-6-24

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2020-6-17

  අමත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2020-06-10

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020- 06-03

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2020-05-27

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2020- 05- 20

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya