නොවැම්බර් 13, 2019
tami eng youtube  twitter facebook

  කැබිනට් තීරණ

  2016-02-10 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන පරිදි වේ.

   

  2016.02.03 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2016-1-27

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2015-01-20

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2016-ජනවාරි 13

  2016 -01-06 දින පැවැත් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

  අද (2015-12-23)  දින පැවත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015ග12.16 වැනි දින පැවත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ් දී එළැඹුණු තිරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015 .12.09 වැනි දින පැවැත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015 -12-02 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015-11-18 දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තිරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015-11-11 දින පැවැත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹූණු තිරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015.11.05 වැනි දින පැවැත්වුණු අමත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2015.10.28 දින පැවැත්වුණ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමකදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015-10- 21 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015-10-14 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015.10.07 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2015.09.22 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya