සැප්තැම්බර් 21, 2019
tami eng youtube  twitter facebook

  කැබිනට් තීරණ

  2015.07.08 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ

  2015-06-24 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2015.06.17

  2015-06-10 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

   

  2015-05-27 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ

  2015-5-20 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2015.05.13

  2015-4-29 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

   

  2015-04-22 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

   2015 - 04 - 08 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ
  2015-4-01 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

  2015.03.23 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ

  2015. 03. 18 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ

   

  2015. 02. 25 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ

  2015.02.18 දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ගන්නා ලද තීරණ

  2015 02 11 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ

  දූෂණ විරෝධී කමිටුව සඳහා ලේකම් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීම හා සුදුසු කාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවා ගැනීම

  පසුගිය රජය සමයේ ක්‍රියාත්මක වූ මහා පරිමාණයේ දූෂණ වංචා කටයුතු විමර්ශනය කිරීම සහ ඒවාට වගකිව යුතු පුද්ගලයින්ට විරුද්ධව නිත්‍යානුකූලව කටයුතු කිරීම සඳහා සහ අනාගතයේදි එවැනි සිදුවීම් වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග නිර්දේශ කිරීම පිණිස පත් කරන ලද දූෂණ විරෝධී කමිටුව සඳහා ලේකම් කාර්යාලයක් පිහිටුවීම පිණිස අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද

  තැපැල් කාර්යාල ඇප අරමුදල    

  වර්තමාන අවශ්‍යතාවයන්ට ගැළපෙන පරිදි තැපැල් කාර්යාල අරමුදල් ආඥ පනත සංශෝධනය කිරීම පිණිස නීති සම්පාදන කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස් සැපයීමට, තැපැල් සේවා අමාත්‍ය, ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිණ.

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya