ජූලි 13, 2024
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

  2017.01.24 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  තුවක්කු ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීම 
   
  රට තුළ නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා වන පරිදි ගිනි අවි භාවිත කිරීම‍, කෘෂිකාර්මික වගාවන් හා අනෙකුත් දේපළ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගිනි අවි නිකුත් කිරීමේදී හා ගිනි අවි භාවිත කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේද සංශෝධනය කිරීම සහ පොදු ස්ථානවල ගිනි අවි භාවිතා කිරීම තහනම් කිරීම ඇතුළු කාලනුරූපී අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූල වන පරිදි 1916 අංක 33 දරන තුවක්කු ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීම අවශ්‍ය බව හඳුනාගනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කර වාර්තා කිරීම සඳහා පත් කරනු ලැබ ඇති නිලධාරි කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදි එකී ආඥාපනතට සිදු කළ යුතු සංශෝධන කෙටුම්පත් කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් දීම පිණිස ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

  2017.01.10 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.01.03 වැනි දින පැවැත් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2016.12.20 වැනි දින පැවැත් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදීඞ එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.12.13 වැනි දින රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.12.06 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.11.29 වැනි දින පැවැත් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු  තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.11.22 වැනි දින පැවැත් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු  තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  ශ්‍රී ලංකාව හා බෙලරූස් ජනරජය අතර උදර්පණ ගිවිසුම
   
  අපරාධ වැළැක්වීමේදී සහ පාලනය කිරීමේදී දෙරට අතර වඩාත් ඵලදායී සහයෝගිතාවක් ඇති කරගැනීම සහ චූදිතයින්/වරදකරුවන් අදාළ රටට යැවීම සම්බන්ධයෙන් දෙරට අතර සබඳතාවලට පහසුකම් සැලසීමේ අරමුණින්, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය හා බෙලරූස් ජනරජය අතර උදර්පණය පිළිබඳ ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.
   
  අඩු ආදායම්ලාභී සහ මැදි ආදායම්ලාභී නිවාස හිමිකම් වැඩසටහන සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙහි විශේෂ කාර්ය ඒකකයක් පිහිටුවීම
   
  අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සහ මධ්‍යම ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා නිවාස හිමිකාරිත්වය ලබා දීමේ රජයේ වැඩසටහන යටතේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා නිවාස 120,000ක් ද, මධ්‍යම ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා නිවාස 500,000ක් ද වශයෙන් සමස්ත නිවාස 620,000ක් 2019 වර්ෂය වන විට ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිතය. මෙම වැඩසටහනට ජාතික ප්‍රමුඛතාවක් ලබා දෙමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතීන් කඩිනමින් ලබාගැනීම, අදාළ ඉඩම් වෙන් කරගැනීම සහ ව්‍යාපෘතිය නියමිත කාල රාමු තුළ ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමේ අරමුණින් මහා භාණ්ඩාගාරය යටතේ විශේෂ කාර්ය ඒකකයක් (Special Purposes Vehicle-SPV) පිහිටුවීම පිණිස අග්‍රාමාත්‍ය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.
   
  රාජ්‍ය ආයතනවල පොදුවේ භාවිත වන අයිතමයන් මිල දී ගැනීම සඳහා ස්වාධීන මධ්‍යගත ප්‍රසම්පාදන ආයතනයක් පිහිටුවීම
   
  රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ සිදු වන අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයන් හා නාස්තිය අවම කරගැනීමටත්, මහා පරිමාණ වශයෙන් ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු කිරීමේදී ලැබෙන වාසියත්, භාණ්ඩවල ගුණාත්මකභාවය, මිලට සරිලන වටිනාකම ලබාගැනීම ආදී කරුණු ද සැලකිල්ලට ගෙන රජයේ ආයතනවලට පොදුවේ අවශ්‍ය වන භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රසම්පාදනය කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ස්වාධීන මධ්‍යගත ප්‍රසම්පාදන ආයතනයක් ඇති කිරීමේ අවශ්‍යතාව හඳුනා ගනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, ප්‍රසම්පාදන කටයුතුවලට අදාළ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රවීණතාවක් සහිත සාමාජිකයන් පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ස්වාධීන මධ්‍යගත ප්‍රසම්පාදන ආයතනයක් පිහිටුවීම පිණිස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.
   

  2016.10.25දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ගන්නා ලද තීරණ පහත පරිදි වේ.

  ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන ජාතික දේශගුණ විපර්යාස සන්නිවේදන වාර්තාව සකස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
   
  ශ්‍රී ලංකාව විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතිය (UNFCCC) 1993 වර්ෂයේදී අපරානුමත කරන ලදී. එම සම්මුතියෙහි 12 වගන්තිය ප්‍රකාර පාර්ශ්වකාර රාජ්‍යයන් විසින් දේශගුණ විපර්යාස සම්බන්ධ තොරතුරු අඩංගු ජාතික සන්නිවේදන වාර්තාවක් සකස් කර ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඊට අදාළ පළමු හා දෙවන සන්නිවේදන වාර්තා පිළිවෙළින් 2000 හා 2012 යන වර්ෂයන්හිදී UNFCCC ලේකම් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත. දේශගුණ විපර්යාස අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට හැකි වන පරිදි ආයතනික හා තාක්ෂණික හැකියාවන් ඉතාමත් ඵලදායී ලෙස ශක්තිමත් කිරීමේ හා පාර්ශ්වකාර රාජ්‍යයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව විසින් UNFCCC සම්මුතිය යටතේ බැඳී සිටින පොරොන්දු ඉටු කරමින්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) විසින් ගෝලීය පාරිසරික පහසුකම (Global Environment Facility) යටතේ සලසා දෙනු ලබන ප්‍රදානාධාර උපයෝගි කරගනිමින් දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ තෙවන ජාතික සන්නිවේදන වාර්තාව සැකසීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, එලෙස සකස් කරනු ලබන වාර්තාව UNFCCC ලේකම් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමටත් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


  2016.10.11 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.10.04 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  ශ්‍රී ලංකාවෙහි කඩිනම් ආර්ථික පරිවර්තනයක් ඇති කර ලීම - මධ්‍යම වැඩසටහන් කළමනාකරණ ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම
   
  ර‍ට පුරා කඩිනම් ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමේ සහ රටේ ආර්ථිකය තිරසර සමාජ ආර්ථික වෙළෙඳපොළක් කරා පරිවර්තනය කිරීමේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අධීක්ෂණය කිරීමට හා එකී ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ ව නිවැරදි කිරීමේ පියවර නිසි කලට ගැනීම පිණිස වෙන් වූ ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම අතිශය වැදගත් වේ. ඒ අනුව, එම කාර්යයන් ඉටු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ මධ්‍යම වැඩසටහන් කළමනාකරණ ඒකකයක් (Central Programme Management Unit) ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මැලේසියාව වැනි ශීඝ්‍ර පරිවර්තනයකට භාජනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන්හි සමාන අන්දමේ මධ්‍යම වැඩසටහන් කළමනාකරණ ඒකක ස්ථාපනය කිරීමේ පළපුරුද්ද සහ හැකියාව සහිත විදේශීය උපදේශක සමාගමක් වන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මැකෙන්සි ආයතනයේ සහාය ලබාගැනීම පිණිස අග්‍රාමාත්‍ය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


  2016.09.06 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya