නොවැම්බර් 18, 2019
tami eng youtube  twitter facebook

  ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16 Featured

  සැප්තැම්බර් 18, 2019

  2019 ජනාධිපතිවරණය එළැඹෙන නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා පැවැත් ෙව්.

  ඒ් සඳහා නාම ෙයා්ජනා භාර ගැනීම ඔක්තෝබර් මස 7 වැනිදා පෙරවරු නවයේ සිට පෙරවරු 11 දක්වා රාජගිරිය සරණ පාෙර් පිහිටි මැතිවරණ ෙකාමිෂන් සභාෙව්දී සිදුකිරීමට නියමිතයි.මැතිවරණ ෙකාමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරණ 2019 සැප්තැම්බර් 18 අංක 2141/25 දරණ අතිවිෙශ්ෂ ගැසට් නිෙව්දන ෙයහි ෙම් බව ප්‍රකාශයට පත් කර තිෙබ්

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya