දෙසැම්බර් 07, 2019
tami eng youtube  twitter facebook

  දිස්ත්‍රික්කවල සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵල

  නොවැම්බර් 17, 2019

  මතර,කළුතර- අනුරාධපුරය, බදුල්ල,හම්බන්තොට,මොණරාගල,රත්නපුර, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවල සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

   

  මතර-
  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- 374481 (67.25%)
  සජිත් ප්‍රේමදාස -149026 (26.76% )
  අනුර කුමාර දිසානායක 374481 (67.25% )

   

  කළුතර-
  අනුර කුමාර දිසනයක 27681 (3.41 % )
  සජිත් ප්‍රේමදාස 284213 (35.01% )
  ගෝඨාභය රජපක්ෂ 482920 (55.49% )

  අනුරාධපුරය

  අනුරකුමාර දිසානායක- 22879 (3.94% )
  සජිත් ප්‍රේමදාස 202348 ( 34.87 % )
  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ -342223 (58.97% )

   

  බදුල්ල

  අනුරකුමාර දිසානායක- 14806 (2.64%)
  සජිත් ප්‍රේමදාස - 251706 (44.92% )
  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ - 276211 (49.29% )

   

  හම්බන්තොට

  අනුරකුමාර දිසානායක- 26295 (6.24%)
  සජිත් ප්‍රේමදාස - 108906 ( 25.85% )
  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ - 278804 ( 66.17 % )

   

  මොණරාගල

  අනුරකුමාර දිසානායක- 11235
  සජිත් ප්‍රේමදාස - 92539 (28.15% )
  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ -208814 (65.24% )

  කුරුණෑගල

   

  අනුරකුමාර දිසානායක- 30178 (3.21%)
  සජිත් ප්‍රේමදාස - 416961 (37.01%)
  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ652278 (57.90%)

   

  රත්නපුර

  අනුරකුමාර දිසානායක- 18887 (2.53%)
  සජිත් ප්‍රේමදාස - 264503 (35.38% )
  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ - 448044 ( 59.93 % )

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya