අප්‍රේල් 01, 2020
tami eng youtube  twitter facebook

  අධික සුළං හා වර්ෂාව හේතුවෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පීඩාවට පත්වූවන්ට රුපියල් ලක්ෂ 51 ක් වන්දි

  අගෝස්තු 23, 2019

  මාතර දිස්ත්‍රික්කයට මේ දිනවල ඇද හැලෙන වර්ෂාව හා අධික සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන්  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස දොළහක (12)  පුද්ගලයින් 715 දෙනෙකු මේ වන විට පීඩාවට පත්ව තිබෙන බවත් පීඩාවට පත්වූවන්ට ආපදා හානි වෙනුවෙන් මූලික අත්තිකාරමක් වශයෙන් රුපියල් 10,000 බැගින් ලබාදීම සඳහා අදාළ ප්‍රාදේශිය ලේකම් වරුන්ට රුපියල් 5140,000 ක මුදලක් මුදාහැර අති බවත් මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් රත්නායක මහතා පවසයි.

  රුපියල් 10,000 බැගින් අත්තිකාරම් ලබාදීම සඳහා දික්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 250,000 ක් ද, කොටපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 360,000 ක් ද, මුලටියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 300,000 ක් ද, වැලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 150,000 ක් ද, අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 230,000 ක් ද, මාතර කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 400,000 ක් ද, කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 130,000 ක් ද, පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 600,000 ක් ද, හක්මණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 550,000 ක් ද, කිරින්ද - පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 150,000 ක් ද, වැලිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 1170,000 ක් ද, පිටබැද්දර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 100,000 ක් ද, තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 300,000 ක් ද, දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 250,000 ක් ද, අතුරලිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 100,000 ක් ද, මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට රුපියල් 100,000 ක් ද වශයෙන් රුපියල් 5140,000 ක් මුදාහැර තිබේ.


  කිරින්ද - පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 07 ක පුද්ගලයින් 30 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර අර්ධ නිවාස හානි 07 ක් වාර්තාවේ. හක්මණ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 76 ක පුද්ගලයින් 282 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර අර්ධ නිවාස හානි 76 ක් වාර්තාවේ. කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 07 ක පුද්ගලයින් 31 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර අර්ධ නිවාස හානි 07 ක් වාර්තාවේ. මුලටියන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 14 ක පුද්ගලයින් 52 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර අර්ධ නිවාස හානි 14 ක් වාර්තාවේ. පස්ගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 09 ක පුද්ගලයින් 34 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර අර්ධ නිවාස හානි 09 ක් වාර්තාවේ. තිහගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 07 ක පුද්ගලයින් 28 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර අර්ධ නිවාස හානි 07 ක් වාර්තාවේ. පිටබැද්දර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 08 ක පුද්ගලයින් 32 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර එක් පුද්ගලයෙකු තුවාළ ලබා ඇත. අර්ධ නිවාස හානි 08 ක් වාර්තාවේ. දික්වැල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 09 ක පුද්ගලයින් 34 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර අර්ධ නිවාස හානි 09 ක් වාර්තාවේ. වැලිගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 13 ක පුද්ගලයින් 52 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර එක් පුද්ගලයෙකු තුවාළ ලබා ඇත. අර්ධ නිවාස හානි 13 ක් වාර්තාවේ. වැලිපිටිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 11 ක පුද්ගලයින් 32 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර අර්ධ නිවාස හානි 11 ක් වාර්තාවේ. අකුරැස්ස ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 07 ක පුද්ගලයින් 25 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර අර්ධ නිවාස හානි 07 ක් වාර්තාවේ.


  මාතර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 09 ක පුද්ගලයින් 35 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර අර්ධ නිවාස හානි 09 ක් වාර්තාවේ. කොටපොල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පවුල් 11 ක පුද්ගලයින් 48 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වී ඇති අතර එක් පුද්ගලයෙකු තුවාළ ලබා ඇත. අර්ධ නිවාස හානි 11 ක් වාර්තාවේ. ඒ අනුව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 188 ක පුද්ගලයින් 715 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව ඇති අතර පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු තුවාල ලබා ඇත. අර්ධ නිවාස හානි 188 ක් වාර්තාවේ.

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya